Browsing Tag

مولکولی

مولکولی به نام احساس

هر احساسی که داريد و گفتگوی دروني‌تان هر چه که هست مطمئناً هيچ کدام‌تان دوست نداريد طعم تلخ بيماری را بچشيد و تقريباً همه‌تان دوست داريد چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی سالم باشيد. پس بايد مراقب باشيد چون بعضي‌ها مي گويند مولکول احساس در…