Browsing Tag

انرژی فنگ شویی

انرژی فنگ شویی

«فرانک ايکرمن» مدرس و كارورز يکي از روش‌هاي فنگ‌شويي است. او چنين اظهار مي‌کند که دانشش را مديون سرچشمه و مبداء آن است كه بر اساس  غيب‌گويي در سيستم‌هاي باستاني شكل گرفته است. او مي گويد كه اين سيسيتم‌ها ريشه در دوران آتلانتيس دارند. فرانک…