کتاب قدرت سکوت (کارلوس کاستاندا)

دانلود کتاب قدرت سکوتانسان با مقدار ناچیزی انرژی پای به این جهان می نهد که به طور سیستماتیک گسترش می یابد. این گسترش از لحظۀ تولد شروع می شود تا در اثر شرایط زمان حتی المکان مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط زمان، دستۀ جامعی از میدانهای انرژی است که ما درک و مشاهده می کنیم. فکر می کنیم که ادراک انسانها در طی قرنها مشاهده دگرگون شده است. زمان واقعی شرایط را تعیین می کند. بله زمان تصمیم می گیرد که کدام یک از دسته های جامع میدانهای انرژی که تعداد آنها نیز از حد فزون است مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شرایط مان – تعدادی اندک از میدانهای انرژی برگزیده – تمام انرژی قابل دسترس ما را مصرف می کند و چیزی برایمان باقی نمی گذارد تا کمکمان کند تا از میدانهای انرژی دیگر بهره گیریم.

از دیگر آثار کارلوس کاستاندا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعلیمات دون خوان (۱۹۶۸)
 • حقیقتی دیگر۱ ۱۹۷۱
 • سفر به دیگر سو (۱۹۷۲)
 • افسانه قدرت ۱۹۷۴
 • دومین حلقه قدرت ۱۹۷۷
 • هدیه عقاب ۱۹۸۱
 • آتش درون ۱۹۸۴
 • قدرت سکوت ۱۹۸۷
 • هنر رؤیا دیدن ۱۹۹۳
 • حرکات جادویی ۱۹۹۸
 • چرخ زمان ۱۹۹۸
 • کرانه فعال بی کرانگی ۱۹۹۹

Leave A Reply

Your email address will not be published.