برخی از تعلیمات دون خوان به کاستاندا

دون خوان به کاستاندا گفت:
همانطور که به تو گفته ام اولین حقیقت در مورد آگاهی این است که دنیای بیرونی واقعا آن چیزی که ما فکر میکنیم نیست. فکر میکنیم دنیای اشیاء است ولی نیست.

او ادامه داد: تو نمیتوانی میدان انرژی را ببینی. اگر میتوانستی آنرا ببینی، بیننده میشدی.

اولین حقیقت این است که دنیا همان است که به نظر میرسد با وجود این همان نیست. دنیا همانطور که ادراکمان به ما می قبولاند جامد و واقعی نیست. ولی سراب هم نیست. دنیا آن طور که گفته اند توهم نیست. از یک سو واقعی و از دیگر سو غیرواقعی است. خوب به این مطلب توجه کن. زیرا باید آنرا بفهمی نه اینکه فقط بپذیری. ما مشاهده میکنیم و این امری بدیهی است. ولی آنچه مشاهده میکنیم واقعیتی از همان نوع نیست. زیرا می آموزیم که چه چیزی را باید مشاهده کنیم.

چیزی بیرون ما بر حواس ما تاثیر میگذارد. این قسمت واقعی است. قسمت غیر واقعی آن چیزی است که حواس ما درباره ماهیت آن چیزی میگوید. یک کوه را در نظر بگیر ! حواس ما میگوید یک شیء است. اندازه و رنگ و شکل دارد. ما حتی کوه ها را طبقه بندی کرده ایم. این طبقه بندی کاملا دقیق است و هیچ ایرادی ندارد. اشتباه ما اینجاست که هرگز به فکرمان نرسیده است که حواس ما تنها نقش سطحی بازی میکنند. حواس ما همان چیزی را درک میکنند که باید درک کنند. زیرا خصوصیت ویژه آگاهی ما آنرا وادار به چنین کاری میکند.

بینندگان میگویند تنها آگاهیمان باعث میشود که فکر کنیم بیرون از ما اشیاء وجود دارد. ولی آنچه واقعا در آن بیرون وجود دارد، فیوضات عقاب است، سیال، در جنبشی دائمی و با وجود این تغییر ناپذیر و جاودانه. …
? از کتاب “آتشی از درون”
نویسنده: کارلوس کاستاندا

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.